Monthly Archives: Novembre 2014

Acta assamblea general del 23 d’Octubre de 2014

El 23 d’octubre de 2014, a l’escola L’Avet de Terrassa, ha tingut lloc a les 20:00 hores l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de L’Avet amb el següent ordre del dia:

 1. Comissions i repàs curs 2013‐14
 2. Estat de comptes
 3. Renovació càrrecs Junta Directiva
 4. Precs i preguntes

Assisteixen per part de l’escola el Joan Vert i la Montse Peret; de l’actual Junta Directiva, Jordi Rubio, President, Marta Isanta, Vicepresidenta, Meritxell Fusté, Secretària i Teresa Datzira, Tresorera, els vocals Ivana Jordà, Marta Sànchez, Annabel Garcia, Marta Codina i Marta Aymerich; més una desena de pares i mares.

A les 20:15 comença l’assemblea amb la intervenció de Jordi Rubio. Explica què és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de L’Avet, que està organitzada per comissions o grups de treball. La Comissió de Socialització de llibres treballa per millorar i dur a terme la socialització
ja realitzada amb èxit els dos anys anteriors amb un 90% de participació. Des de la Comissió d’extraescolars s’ha treballat conjuntament amb l’escola per dur a terme una activitat lúdica de parla anglesa als migdies dirigida als alumnes de primària. La Comissió solidària s’encarrega de la xocolatada per la Marató de TV3, organitza un recapte d’aliments i pretén reciclar i reutilitzar des de pitets, xandalls, bates, material esportiu i de natació,… La Comissió d’Informació gestiona el blog de l’AMPA (ampaavet.wordpress.com) perquè tothom estigui al cas de les activitats de l’AMPA i en pugui treure el màxim profit. La Comissió de formació de pares gestiona juntament amb l’escola els cursets de formació que es duran a terme a l’escola i informa de tots aquells externs que creiem puguin ser d’interès per als pares i mares.

Paral∙lelament, des de la Comissió Fora Escola reparteixen una breu enquesta respecte a l’activitat que es duu a terme a l’escola als migdies.

A continuació es presenta l’estat de comptes:

estat de comptes ampaavet2014
En aquest sentit cal tenir en compte una més que probable pròxima renovació dels llibres de Medi.

Seguidament es posen a disposició dels assistents els càrrecs de President i encarregat de la Comissió d’Informació. Des de l’actual Junta es proposen la Marta Codina i el Marc Moliné, respectivament. Es presenten candidatures i es forma la nova Junta Directiva:

 • Marta Codina, Presidenta
 • Marta Isanta, Vicepresidenta
 • Meritxell Fusté, Secretària
 • Teresa Datzira, Tresorera

Un cop escollida la Junta es passa a nomenar les vocalies, que també formaran part de la Junta Directiva i que es responsabilitzaran de les diferents comissions. Així es presenten i s’elegeixen els següents vocals:

 • Anna Marqués per la Comissió de Socialització de llibres,
 • Ivana Jordà, Lucia Rodríguez, Núria Pedrola i Marta Sànchez per la Comissió Fora escola(extraescolars),
 • Annabel Garcia, Marta Aymerich i Esther Périz per la Comissió Solidària,
 • Marc Moliné per la Comissió d’Informació
 • Carles Codina per la Comissió de Formació de pares i mares i
 • Jordi Bertran per la Comissió de L’Avet Secundària.

A continuació es passa al torn de precs i preguntes.

Des de l’escola es demana un llistat dels responsables de cada comissió. En el cas de la Comissió de Socialització de llibres també els aniria bé tenir el responsable de cada curs. També es demana posar un encapçalament amb el logo de l’AMPA a la carta de presentació de l’AMPA per al nou alumnat. I finalment fer‐los arribar també la carta de presentació de la socialització de llibres.

Algunes famílies manifesten una inquietud per la disminució de la càrrega lectiva de la llengua anglesa a partir de 3r. Des de l’escola s’explica que les hores dedicades a anglès són les mateixes a cicle inicial que a cicle mitjà. A cicle inicial es fa una hora setmanal amb tot el grup i una hora quinzenal amb mig grup i també 1/3 part de la Plàstica anual en anglès. A cicle mitjà es fan dues hores setmanals d’anglès amb tot el grup. Això equival al cap de l’any a les mateixes hores. A cicle superior es fan tres hores setmanals a cada nivell. La Plàstica a cicle mitjà i a superior es fa en castellà  per millorar l’expressió  i comprensió oral en aquesta llengua.
Finalment es dóna l’assemblea per acabada a les 21:15 hores.

Meritxell Fusté           Marta Codina
Secretària                     Presidenta